ADVOFAIR advokatanpartsselskab er etableret på følgende adresse:  Mejlbyvej 125, 9610 Nørager.

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 71 745 795  samt på email-adressen advofair@advofair.dk.

Vores CVR-nummer er: 39 165 112.

ADVOFAIR er organiseret som anpartsselskab.

ADVOFAIR har klientbankkonti i Jutlander bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos ADVOFAIR er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVOFAIR er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVOFAIR uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

ADVOFAIR anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ADVOFAIR er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af ADVOFAIR advokatanpartsselskab, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

 

 

Vi har også en lang politik for behandling af dine oplysninger, det kan læses i vores privatlivspolitik.

Privatlivspolitik

 

Sende en email sikkert, så er her guiden