Forældelse i ulykkesforsikringssager

Arhhhh….min ulykkesforsikring siger, at min skade er forældet…..

Konkret handlede det om – lad os kalde hende Gurli – at Gurli havde været udsat for en alvorlig arbejdsulykke. Gurli havde umiddelbart efter ulykken anmeldt skaden til sin ulykkesforsikring og havde så ikke gjort mere.

Nu efter 4 år har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring så langt om længe truffet afgørelse i arbejdsskadesagen, hvorfor Gurli ringer til sin ulykkesforsikring for at fortælle det – det var så her, at hun fik beskeden.

“Din sag er forældet, for skaden er jo mere end tre år siden!”

Pas på! Forsikringsselskaber kan også være lidt for hurtige på aftrækkeren.

For det der med de tre år, er ikke så enkelt endda.

Reglerne kort

1. du har tre år til at ANMELDE skaden, MEN de tre år løber altså først fra, at du måtte indse, at du havde en skade som kan være omfattet af forsikringen. Så tror du, at skaden går over igen, så skal forældelsen først regnes fra, at du bør indse, at dette er en varig skade. Har du anmeldt ulykken indenfor de 3 år. Så løber der nogle nye frister.

2. Afviser forsikringen skaden, så har du mindst 1 år fra afvisningstidspunktet til at forfølge kravet. Får du en tidlig afvisning, så har du dog altid indtil 3 år efter ulykken. (§ 29 stk.5 1. pkt)

3. Anerkender forsikringen skaden, men vurderer at der skal indhentes yderligere oplysninger, så løber der en ny tre-årig frist for forældelse. (§ 29 stk. 5 2. pkt)

4. Men har forsikringen nu ikke gjort noget, jamen så begynder forældelsesfristen slet ikke at løbe, hvilket der er en Højesteretsdom på fra 2015 (U.2016.133/2H)Tre år er altså ikke bare tre år, det afhænger som altid af situationen.

Forsikringsaftalelovens § 29 – forældelse

Stk. 1 Krav i anledning af forsikringsaftalen forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Bestemmelsen i forældelseslovens § 2, stk. 2, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor betalingsfristen for forsikringsydelsen fastsættes i medfør af § 24, stk. 1.

Stk. 3. Ved personforsikring, hvor forsikringsbegivenheden er skadens indtræden eller konstatering, indtræder forældelse af krav på forsikringsydelsen senest 10 år fra den dag, da ydelsen kunne kræves betalt, jf. dog forældelseslovens § 8, 1. pkt.

Stk. 4. Hvis en skadelidt inden udløbet af forældelsesfristen for et krav mod en sikret indtræder i den sikredes ret imod selskabet i medfør af § 95, forældes skadelidtes krav mod selskabet tidligst 1 år efter indtrædelsen. 

Stk. 5. Er en skade inden forældelsesfristens udløb anmeldt til selskabet, indtræder forældelse af krav, som skaden giver anledning til, tidligst 1 år efter selskabets meddelelse om, at det helt eller delvis afviser kravet. Hvis selskabet anerkender, at der foreligger en dækningsberettiget skade, men anmoder om yderligere oplysninger med henblik på opgørelse af kravets størrelse, indtræder forældelse 3 år efter selskabets meddelelse herom.

Stk. 6. Ved forbrugerforsikring kan stk. 1-5 ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for forsikringstageren eller sikrede. Det kan dog aftales, at en forsikring alene dækker skader anmeldt inden for en nærmere angivet frist efter forsikringens ophør. Fristen må ikke være kortere end 6 måneder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *