Hvis forsikringen afviser at dække grundet præmierestance. Hvad må forsikringen og hvordan kan man reparere på forholdet.

HVORNÅR SKAL FORSIKRNGSPRÆMIEN BETALES:

Forsikringsaftalen

Det fremgår af forsikringsaftalen, hvornår præmien skal betales og det kan derfor være forskelligt fra aftale til aftale.

Det kan f.eks. være aftalt med forsikringsselskabet, at præmien forfalder til betaling hvert år den 1. januar, således at forsikringsselskabet kan kræve præmien betalt pr. denne dato.

Påkrav og betalingsfrist på 21 dage

Man skal dog være opmærksom på, at forsikringsselskabet har lov til at give et påkrav til forsikringstageren om, at præmien skal betales før den 1. januar, MEN det er krav, at forsikringen har givet forsikringstageren en betalingsfrist på 21 dage.

Betalingsfristen på 21 dage regnes fra det tidspunkt, hvor påkravet er modtaget af forsikringstagere. Har man som forsikringstager ikke modtaget påkravet er udgangspunktet, at betalingsfristen ikke er begyndt at løbe, medmindre forsikringsselskabet kan bevise, at meddelelsen er kommet frem til forsikringstageren.  

Lovbestemmelserne er:

Forsikringsaftalelovens (FAL) § 12, stk. 1, hvoraf det fremgår, at forsikringspræmien skal betales senest 21 dage efter selskabets påkrav herom og

FAL § 33, stk. 1, 1. pkt. hvoraf det fremgår, at påkrav og andre meddelelser fra forsikringsselskabet først bliver virksomme når forsikringstager, har modtaget disse.

Et eksempel er:

U2015.770Ø I sagen afviste forsikringstager at have modtaget en opsigelse af forsikringen. Landsretten udtalte, at hvis den sikrede bestrider at have modtaget meddelelsen, må der foretages en vurdering af, om forsikringsselskabet har ført et tilstrækkeligt bevis for, at meddelelsen er kommet frem. Ved bevisbedømmelsen må det indgå, om der er afsendt flere breve, idet der, hvis flere breve er afsendt, kun er en beskeden sandsynlighed for, at ingen af brevene er nået frem. Det er ikke udelukket, at afsenderen kan løfte bevisbyrden for, at meddelelsen er nået frem til forsikringstageren, hvis der kun er afsendt et brev, men normalt vil et enkelt brev ikke i sig selv være tilstrækkeligt. Se også ANK 89.520, 88.929, 84.358.

Betaling af første præmie

Man skal være opmærksom på, at hvis der er tale om en ny forsikringsaftale, hvor man skal betale sin første præmie, så kan det være aftalt med forsikringen, at forsikringsaftalen ophører, hvis præmien ikke betales inden en rimelig tid efter selskabet påkrav om betaling. Her gælder fristen på 21 dage ikke, da fristen bare skal være rimelig.

En betalingsfrist på en uge antages i almindelighed for at være rimelig. Ved visse korttidsforsikringer – f.eks. kortvarige rejseforsikringer – kan fristen dog være kortere.

Lovbestemmelsen er FAL § 17

MANGLENDE BETALING AF FORSIKRINGSPRÆMIE

Hvis man som forsikringstager har glemt at betale sin præmie, kan man reparere på forholdet, ved at indbetale restancen (det man skylder forsikringen).

Man skal være opmærksom på, at hvis man får en skade i den periode, hvor man ikke har betalt sin præmie, så kan skaden stadig være dækket af forsikringen.

Påkrav

Hvis forsikringsselskabet nægter at dække en skade på grund af manglende betaling af præmie, er det et krav at selskabet har sendt et påkrav.

Har man som forsikringstager ikke modtaget et påkrav på betaling af præmien, er man derfor stadig dækket af forsikringen, selvom skaden skete i den periode, hvor man ikke havde betalt forsikringspræmien.

Se ovenfor om påkrav og betalingsfrist.

Ugyldigt forbehold

Hvis det fremgår i forsikringsaftalen, at selskabets ansvar først skal indtræde, når første præmie er betalt, skal man være opmærksom på, at et sådan forbehold er ugyldigt.

Lovbestemmelsen er FAL § 12, stk. 2, hvoraf det fremgår, at forbehold om, at selskabets ansvar først skal indtræde, når første præmie er betalt eller policen er udleveret, er ugyldigt.  

Se til eksempel:

ANK 80.104 Klager kontaktede selskabet pr. telefon, den 4/1-2011 og udvidede sin årsrejseforsikring med bagagedækning. To dage efter rejste han. Den 16/1-2011 anmeldte han en skade til selskabet, som selskabet afviste med henvisning til, at det af forsikringsbetingelserne fremgik, at han skulle købe og betale rejseforsikringen senest ved afrejsen, hvilket ikke var sket. Med henvisning til bestemmelsen i FAL § 12, stk. 2 anså nævnet denne bestemmelse for ugyldig, og at klager ved at indbetale præmien havde krav på erstatning, – selvom præmien ikke var betalt da skaden skete!!

Opsigelse af forsikringsaftalen hvis præmien ikke betales rettidigt

Forsikringsselskabet kan opsige forsikringsaftalen, hvis der ikke sker rettidig betaling af præmien, med den virkning, at aftalen ophører – HVIS – præmien ikke betales senest 21 dage efter opsigelsen.

Lovbestemmelsen er FAL § 13

Forsikringsselskabet kan således IKKE afvise at dække en skade, der sker i perioden fra restancen og indtil der er gået 21 dage – heller ikke selvom der er sendt påkrav.

Se til eksempel:

ANK 89.686 Selskabet havde i rykkerskrivelsen (opsigelsen) meddelt, at dækningen ophørte, hvis forsikringen ikke blev betalt inden 5 dage. Da klageren ikke var givet en frist på 21 dage fra opsigelsen til at foretage betaling af præmien, var fristen ikke begyndt at løbe i forbindelse med opsigelsen.

Derfor:

Forsikringsselskabet kan opsige en forsikringsaftale på grund af manglende betaling af præmie, men det er et krav efter FAL § 13 at:

  • Forsikringsselskabet sender en opsigelse med et påkrav om, at præmien skal betales senest 21 dage efter opsigelsen blev modtaget
  • Opsigelsen kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen
  • Opsigelsen skal desuden angive, at forsikringsaftalen ophører hvis præmien ikke betales inden den fastsatte frist og oplyse om muligheden efter FAL § 14 for at bringe forsikringsaftalen til at løbe på ny.

Det fremgår af FAL § 14 at skyldes den for sene betaling af præmien særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmien samt eventuelle renter og omkostninger uden ugrundet ophold efter betalingshindringens ophør, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betaling sker. Betaling skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen efter § 13, stk. 1. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling tillige ske inden udløbet af denne periode.

Hvis man har modtaget en opsigelse fra forsikringsselskabet, skal man derfor være opmærksom på, at opsigelsen kun er gyldig, hvis formkravene er opfyldt.

Hvis formkravene i FAL § 13 ikke er opfyldt

Er formkravene i FAL § 13 ikke opfyldt, er forsikringsaftalen ikke gyldigt opsagt. Fristen på 21 dage begynder først at løbe fra det tidspunkt hvor selskabet opfylder formkravene.

Se til eksempel:

ANK 76.195 Selskabet havde indrettet sine forsikringsbetingelser i overensstemmelse med lovens bestemmelser, men handlede ikke i overensstemmelse hermed. Selskabet havde i sin rykkerskrivelse angivet, at selskabets erstatningspligt bortfaldt, hvis præmien ikke blev betalt inden 8 dage. Da der var tale om første præmie var dette lovligt, hvis der var indgået en aftale herom, jf., § 17, stk. 2, men sådan aftale var ikke indgået. Da præmien stadig udeblev, fremsendte selskabet endnu en rykkerskrivelse, hvori det meddeltes, at dækningen var bortfaldet, men at dækningen kunne genoptages, hvis præmien blev betalt inden 8 dage. Præmien blev ikke betalt, og ca. 3 måneder efter skete en brandskade, som selskabet afviste. Da nævnet fandt, at selskabet ikke havde opsagt forsikringen i overensstemmelse med reglerne i §§ 12-17, kunne forsikringen ikke anses for opsagt på skadetidspunktet.

Til nørderne – her er paragrafferne.

Forsikringaftaleloven §§ 12-17 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1237

§ 12

Præmien skal betales senest 21 dage efter selskabets påkrav herom. 

Stk. 2. Forbehold om, at selskabets ansvar først skal indtræde, når første præmie er betalt eller policen er udleveret, er ugyldigt. 

§ 13

Betales præmien ikke rettidigt, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen.  Opsigelse kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter § 12, stk. 1.

Stk. 2. Opsigelsen skal angive, at forsikringsaftalen ophører, hvis præmien ikke betales inden den fastsatte frist, og skal oplyse om muligheden efter § 14 for at bringe forsikringsaftalen til at løbe på ny. Fristerne efter stk. 1, 1. pkt., og § 14, 2. pkt., regnes først fra det tidspunkt, hvor disse oplysninger er givet.

§ 14

Skyldes den for sene betaling af præmien særligt undskyldende omstændigheder,  og betales præmien samt eventuelle renter og omkostninger uden ugrundet ophold efter betalingshindringens ophør, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betaling sker. Betaling skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen efter § 13, stk. 1. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling tillige ske inden udløbet af denne periode.

§ 15

Indbetaling til et pengeinstitut her i riget, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig, når den sker inden for fristerne efter §§ 12-14. 

Stk. 2. Har forsikringstageren bopæl i Grønland, forlænges de i §§ 12-14 omhandlede frister for betaling, i det omfang stedets forbindelsesmuligheder i det enkelte tilfælde gør det rimeligt, ligesom opsigelse efter § 13, stk. 1, kan ske tidligere end 14 dage efter betalingsfristens udløb, for så vidt det er rimeligt begrundet i stedets postforbindelse.

§ 16

Opsiges en forsikringsaftale af selskabet i henhold til en bestemmelse i denne lov til ophør inden udløbet af den tid, som aftalen er indgået for, har selskabet ret til den præmie, som skulle have været betalt, hvis forsikringen kun havde været tegnet for den forløbne tid.

Stk. 2. Ophører aftalen af andre grunde, har selskabet ret til så stor en del af præmien, som svarer til den tid, der er forløbet indtil aftalens ophør.

§ 17

Ved forbrugerforsikring kan §§ 12-16 ikke ved aftale fraviges til skade for forsikringstageren eller den sikrede. § 12, stk. 1, kan dog fraviges som led i en løbende aftale om betaling af præmien ved betalingsoverførsel.

Stk. 2. For så vidt angår betaling af første præmie, kan det aftales, at forsikringsaftalen ophører, hvis præmien ikke betales inden en rimelig frist efter selskabets påkrav om betaling. Fristen i § 14, 2. pkt., regnes i givet fald fra tidspunktet for aftalens ophør.

Stk. 3. § 16 gælder ikke for livsforsikringer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *